Принтиране

Счетоводно отчитане на сделките в чуждестранна валута

Автор: Христо Досев,
Когато отчитащото се предприятие, съставящо своите финансови отчети на база на Националните счетоводни стандарти (НСС), осъществява сделки, деноминирани в чуждестранна валута, същото следва да се съобразява с принципните постановки на приложимия за целта СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове.