- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводно отчитане на отстъпки по наем, в условията на пандемия

В условията на пандемия от COVID-19 е възможно, с цел да се предостави облекчение на наемателите, някои наемодатели да предоставят отстъпки в различна форма, като например намаляване на наема, отсрочване на дължими наемни вноски, опрощаване на наеми или трансформиране на фиксирани наемни вноски в променливи.