- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводни аспекти на преобразуванията по реда на Търговския закон

Създаването, сдружаването и прекратяването на търговците са процеси, които са част от нашето ежедневие, и които следва да имат своето счетоводно отразяване във финансовите отчети.