Принтиране

Промяна на модела на последващо отчитане на сгради

Автор: Бойка Брезоева,
В практиката се срещат случаи, когато предприятие, притежаващо нетекущи активи, променя модела им на последващо отчитане съгласно приложимия стандарт - МСС 16 Имоти машини и съоръжения или МСС 40 Инвестиционни имоти, например от оценяване по модела на цената на придобиване към оценяване по справедлива стойност.