Принтиране

Промени в някои от сроковете, въведени посредством Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Автор: Христо Досев,

Във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 Народното събрание, по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, въведе извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020 г. В резултат на така създалата се ситуация, в „Държавен вестник“, бр. 28 от 24.03.2020 г., бе приет и обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., с който се променят някои от сроковете, пряко засягащи счетоводното и данъчно отчитане на предприятията1. С настоящия материал ще обърнем внимание на по-важните срокове, с които предприятията и данъчно задължените лица следва да се съобразят по време на своята работа. Имайки предвид, че настоящият материал редакционно е приключен, след като някои от въведените срокове са изтекли, то ние ще акцентираме основно върху тези нормативно определени срокове, които ще бъдат валидни занапред.

За счетоводителите

С оглед затруднения процес по годишно счетоводно приключване на финансовата 2019 г., с § 33 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., срокът за публикуване на финансовите отчети по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството се удължава с три месеца.

Това означава, че вместо до 30.06.2020 г., задължените предприятия2 ще трябва в срок до 30.09.2020 г. да направят публични своите годишни финансови отчети (ГФО) за 2019 г. както следва:

  • Всички търговци по смисъла на Търговския закон – посредством заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – (чл. 38, ал. 1, т. 1 ЗСч).
  • Всички ЮЛНЦ – посредством заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗСч).
  • Всички останали задължени предприятия – посредством публикуване в икономическо издание или чрез интернет (чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗСч).

За обявяване на ГФО за 2019 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ предприятията следва да подадат Заявление Г2 (Заявление за обявяване на годишни финансови отчети.). Към него не следва да забравят да подадат новата декларация по образец – Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с която законният представител на търговеца или ЮЛНЦ удостоверява приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, както и декларира вида на предприятието – микро-, малко или средно по смисъла на чл. 19 от Закона за счетоводството.

С три месеца се удължава и срокът по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, в който задължените предприятия, които през 2019 г. не са осъществявали дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на Закона за счетоводството3, следва да декларират това обстоятелство с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Това означава, че вместо до 31.03.2020 г., задължените предприятия4 ще трябва в срок до 30.06.2020 г. да декларират еднократно своята икономическа неактивност, както следва:

  • всички търговци по смисъла на Търговския закон – в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
  • всички юридически лица с нестопанска цел – в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
  • всички останали задължени лица – чрез икономическо издание или чрез интернет.

За деклариране на икономическата неактивност в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ лицата следва да подадат Заявление Г3 – Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч.

С § 42 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., се дава възможност подписите, които ръководителят на предприятието и съставителят5 на финансовия отчет полагат върху ГФО за 2019 г., да се заменят с електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

В случай че ГФО е подписан по този начин и при условие че ГФО за 2019 г. подлежи на независим финансов одит от регистриран одитор, то и самият регистриран одитор може да подпише финансовия отчет и одиторския доклад, посредством използването на електронен подпис, стига в одиторския доклад и в годишния финансов отчет да бъде вписан неговият регистрационен номер от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит. При тази хипотеза регистрираният одитор няма да поставя своя професионален печат върху финансовия отчет и одиторския доклад.

За одиторите

На основание § 43 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., срокът за публикуване в интернет на доклада за прозрачност в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) се удължава с три месеца. По този начин, вместо до 30.04.2020 г., регистрираният одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, ще трябва да публикува своя доклад за прозрачност в срок до 31.07.2020 г.

Срокът, в който одитните комитети на предприятията от обществен интерес имат задължението по реда на чл. 108, ал. 1, т. 9 ЗНФО да изготвят и представят пред КПНРО своя доклад за дейността си, се удължава с четири месеца. Така вместо до 31.05.2020 г., одитните комитети ще могат да изпълнят своето задължения по реда на ЗНФО в срок до 30.09.2020 г.

За задължените лица за данъци по реда на ЗКПО

Съгласно § 25, ал. 1 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., срокът за подаване на ГДД по чл. 92, ал. 1 ЗКПО се удължава с три месеца.

По този начин данъчно задължените лица, вместо до 31.03.2020 г., ще имат възможност да подадат своята ГДД за финансовата 2019 г. в срок до 30.06.2020 г. В същия срок – 30.06.2020 г., предприятията, декларирали корпоративен данък за довнасяне, след приспадане на авансово внесения данък, ще могат да го внесат по сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП.

Имайки предвид, че годишният отчет за дейността (отчета по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката) се подава едновременно с годишната данъчна декларация, това означава, че за данъчно задължените по реда на ЗКПО предприятия подаването на данните към статистиката също се удължава с въпросните три месеца, като по този начин крайният срок за подаване на годишния отчет за дейността по смисъла на § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО за 2019 г. също е регламентиран в срок до 30.06.2020 г.

Съгласно изискванията на чл. 217, ал. 1 ЗКПО, данъкът върху разходите се декларира с ГДД по чл. 92, ал. 1 ЗКПО. След като законово определеният срок за нейното подаване за финансовата 2019 г. е удължен в срок до 30.06.2020 г., това означава, че и самото деклариране на данъка върху разходите е отложен в срок до 30.06.2020 г. Посредством текста на § 25, ал. 1 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., срокът за внасяне на така декларирания данък върху разходите за 2019 г. също е удължен в срок до 30.06.2020 г.

30.06.2020 г. е крайният срок, в който данъчно задължените по реда на ЗКПО лица, които през 2019 г. са осъществявали хазартна дейност по смисъла на Закона за хазарта и които облагат своите доходи от помощни и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно глава тридесет и втора от ЗКПО, следва в съответствие с изискванията на чл. 219, ал. 4 ЗКПО да декларират дължимия данък и съответно да внесат така декларирания данък по сметка на ТД на НАП.

На същото основание от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., 30.06.2020 г. става крайният срок, в който данъкът от приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, който организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, дължат, следва да внесат в компетентната ТД на НАП в съответствие с изискванията на чл. 241, ал. 2 ЗКПО.

Когато бюджетните предприятия подлежат на облагане с данък върху приходите за 2019 г. по смисъла на чл. 252, ал. 1 ЗКПО, срокът, в който те следва да декларират дължимия данък, както и срокът по чл. 253, в който данъкът следва да се внесе, се удължава до 30.06.2020 г.

Предприятията, извършващи морско търговско корабоплаване и които имат основание да изберат да се облагат с данък върху дейността от опериране с кораби по реда на глава тридесет и четвърта от ЗКПО, следва да знаят, че срокът по чл. 259, ал. 2 ЗКПО, в който следва да подадат годишна данъчна декларация по образец за дължимия за 2019 г. данък по тази глава, както и срокът по чл. 260, в който следва да внесат така декларирания данък, се удължава до 30.06.2020 г.

Авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО

Съгласно § 25, ал. 2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. срокът, в който данъчно задължените лица следва задължително да декларират своите авансови вноски за корпоративен данък за 2020 г., е регламентиран в срок до 15.04.2020 г.

Това означава, че ако данъчно задължените лица подават своята ГДД по чл. 92, ал. 1 ЗКПО в удължения срок до 30.06.2020 г., тези лица не попълват повторно частта от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Както до 15.04.2020 г., така и след тази дата корекции в посока намаление или увеличение на авансовите вноски за корпоративен данък, декларирани с ГДД по чл. 92, ал. 1 ЗКПО за 2019 г., се извършват единствено с декларацията по чл. 88 ЗКПО, независимо от факта, че може все още да не е изтекъл удълженият срок за подаване на ГДД по чл. 92, ал. 1 ЗКПО – 30.06.2020 г. Корекциите на авансовите вноски, извършвани с декларацията по чл. 88 ЗКПО, се ползват след подаването на декларацията.

За данъците по реда на ЗДДФЛ

Съгласно § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ за 2019 г. и съответно за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа се измества до 30.06.2020 г. само за следните лица:

1. физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, но които не са регистрирани като ЕТ;

2. физическите лица, регистрирани като ЕТ;

3. физическите лица – регистрирани земеделски стопани, които на основание чл. 29а ЗДДФЛ са избрали доходът им от стопанска дейност за 2019 г. да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ, тоест по ред и начин, идентичен с този на ЕТ.

За горецитираните три категории физически лица отстъпката по чл. 53, ал. 6 ЗДДФЛ, в размер на 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от
500 лв., при условие че лицата нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, ще може да се ползва, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31.05.2020 г.

Всички останали физически лица, които имат задължение да подават ГДД по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ за финансовата 2019 г., следва да го сторят в досега регламентирания срок до 30.04.2020 г. Правото на отстъпката върху данъка за довнасяне от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 6 ЗДДФЛ е валидно, ако данъкът е декларира и внесен в срок до 31.03.2020 г.

Обръщаме внимание на факта, че 30.06.2020 г. става крайният срок, в който лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, както и физическите лица регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат по реда на чл. 29а ЗДДФЛ, следва да подадат годишния си отчет за дейността за 2019 г. 30.06.2020 г. е и крайният срок по чл. 47, ал. 2 ЗДДФЛ, в който лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, както и физическите лица регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат по реда на чл. 29а ЗДДФЛ, имат задължението да внесат в компетентната ТД на НАП декларираните и дължими от тях данъци върху разходите.

Авансови вноски за доходи от стопанска дейност по ЗДДФЛ

Съгласно § 28 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., във връзка с правилата за авансовите вноски по ЗКПО съгласно § 25, ал. 2 от ПЗР:

  • лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, както и
  • физическите лица регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат по реда на чл. 29а ЗДДФЛ, следва задължително да декларират своите авансови вноски, които правят по реда на ЗКПО за 2020 г., в срок до 30.04.2020 г.

Това означава, че ако данъчно задължените лица подават своята ГДД по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ в удължения срок до 30.06.2020 г., тези лица не попълват повторно частта от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Както до 30.04.2020 г., така и след тази дата корекции в посока намаление или увеличение на авансовите вноски за доходи от стопанска дейност, декларирани с ГДД по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ за 2019 г., се извършват единствено с декларацията по чл. 88 ЗКПО, независимо от факта, че може все още да не е изтекъл удълженият срок за подаване на ГДД по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ – 30.06.2020 г. Корекциите на авансовите вноски, извършвани с декларацията по чл. 88 ЗКПО, се ползват след нейното подаване.

За данъците по реда на ЗМДТ

На основание § 26 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, през 2020 г. отстъпката от 5 на сто на предплатилите за цялата година данък върху недвижимите имоти или данък върху превозните средства, ще се ползва, ако дължимият годишен данък е заплатен в срок до 30.06.2020 г.

В заключение ще отбележим, че тук няма да се спираме на промените в сроковете на данъчното производство по ДОПК, тъй като на тях е отделено специално внимание по-нататък в броя.

Христо ДОСЕВ, д.е.с., регистриран одитор
_____
1 Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., впоследствие бе изменен и допълнен с ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.
2 Това задължение не се отнася до бюджетни предприятия и ЕТ, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
3 „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
4 Това задължение не се отнася до бюджетни предприятия и ЕТ, които не са осъществявали дейност през 2019 г.
5 Физическото лице, което е съставило финансовия отчет, или от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие, когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие.