- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел

В българското законодателство са предвидени два вида юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) сдружения и фондации.