Принтиране

Определяне на лихвения процент при лизингополучателя

Автор: Бойка Брезоева,
Според новия стандарт за лизинга - МСФО 16 Лизинг, във връзка с първоначалната оценка на пасива по лизинга, лизингополучателят трябва да дисконтира лизинговите плащания, като използва (а) лихвения процент, заложен в лизинговия договор, или (б) лихвения процент на лизингополучателя, ако лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, не може да бъде лесно определен.