- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обезценка на търговски вземания и активи по договор

МСФО 9 Финансови инструменти, в сила от 01.01.2018 г., въведе модела на очакваните кредитни загуби за обезценка на финансовите активи и други финансови инструменти.