Принтиране

Обезценка на търговски вземания и активи по договор

Автор: Бойка Брезоева,
МСФО 9 Финансови инструменти, в сила от 01.01.2018 г., въведе модела на очакваните кредитни загуби за обезценка на финансовите активи и други финансови инструменти.