- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Коментар на последните изменения в Закона за счетоводството

В края на 2020 г. станаха факт поредните изменения в данъчните закони. Наред с промените, засягащи преките и косвените данъци, нови изменения получи и Законът за счетоводството (ЗСч). Всъщност счетоводният закон се актуализира два пъти.