Принтиране

Изменение на МСС 8 относно разграничението на промените в счетоводната политика от промените в счетоводните приблизителни оценки

Автор: Бойка Брезоева,
На 12.02.2021 г. Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, с название „Дефиниция за счетоводни приблизителни оценки“, което влиза в сила за годишни отчетни периоди, започващи на или след 01.01.2023 г.