Принтиране

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода относно отсрочените данъци

Автор: Бойка Брезоева,
На 07.05.2021 г. Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на МСС 12 Данъци върху дохода, с название „Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция”. Изменението е прието за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2022/1392 от 11.08.2022 г. (Официален вестник, бр. L 211 от 12.08.2022 г.). С изменението […]