- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Дружеството по Закона за задълженията и договорите като предприятие от гледна точка на счетоводното и данъчното законодателство

От гледна точка на търговското законодателство, правната регламентация на консорциума е уредена в Търговския закон (ТЗ) и в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).