- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Коментар на измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2020 година

В „Държавен вестник”, бр. 104 от 08.12.2020 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, в който с § 71 от Преходните и заключителните разпоредби са направени изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). В преобладаващата си част промените в ЗАДС са в сила […]