- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на последните промени в местните такси

Европейската харта за местно самоуправление е приета от Съвета на Европа с цел да гарантира административната и финансова независимост на местните самоуправляващи се общности в европейските държави.