Принтиране

Особености на таксата за битови отпадъци

Автор: Ганета Минкова,
Общините събират такси: за битови отпадъци; за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет; за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата; за технически или административни услуги; за откупуване на гробни места; за дейности по обща подкрепа на училищата, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие; за притежаване на куче.