- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Облагане с данък върху прехвърлителните сделки по реда на ЗМДТ

В края на 2020 г., с изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), се извършиха промени в чл. 44, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).