- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през февруари 2021 г.

Промени, направени със Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИДЗМДВИП), обнародван в ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г.