Принтиране

Възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

Автор: НАП,

В началото на май тази година Национална агенция за приходите направи разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък, по повод постъпили запитвания от страна на данъчно задължени лица, които се изразяват в следното:

В случай че в подадената годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2019 г. е деклариран надвнесен данък, получен като разлика между размера на годишния корпоративен данък и направените през годината авансови вноски, а във формуляра не е отбелязано желанието сумата да бъде възстановена по реда на ДОПК (не е поставена отметка на ред 20 от декларацията) и както е посочено на ред 19.2 от декларацията „Забележка: Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4 ДОПК, ако не е отбелязан ред 20“, подобно на предходни години, надвнесеният данък ще може да погаси данъчни задължения след изтичане на крайния срок за деклариране, който тази година е 30.06.2020 г., т. е. данъчни задължения ще могат да бъдат погасявани с надвнесения данък след тази дата, при спазване на следните правила:

Надвнесената сума може да послужи за покриване на задължения с настъпил падеж след датата, на която са внесени съответните авансови вноски, които според подадената годишна декларация, се явяват надвнесени. Погасяването на задълженията ще се извърши на 01.07.2020 г., като при същото ще се вземат предвид датите на действителното внасяне на надвнесените суми, като ще се погасяват само главниците на задълженията, а начислените лихви ще се сторнират.

Предвид извънредното положение и при необходимост от финансови средства в тази сложна обстановка от НАП напомнят, че може да се заяви прихващане или възстановяване по реда на чл. 129 ДОПК, като се подаде искане за прихващане или възстановяване или коригираща данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО с поставена отметка на ред 20 от декларацията, независимо че в първоначално подадената годишна данъчна декларация не е отбелязано желанието НАП да извърши възстановяване или прихващане на надвнесения данък по реда на чл. 129 ДОПК. В тази хипотеза вземането от НАП за надвнесения данък ще стане изискуемо от деня, в който изтича 30-дневният срок от датата на подаване на искането.

След извършване на проверка или ревизия при наличие на непогасени задължения, с издадения от орган по приходите акт ще бъде извършено прихващане на задълженията от надвнесения данък, при спазване изискванията и реда на чл. 169 ДОПК.

В допълнение следва да се има предвид, че ако в резултат на прихващането е погасено публично задължение с изтекъл срок на плащане, лихва върху прихванатата сума се дължи от датата на изтичане на срока за плащане на задължението до датата на издаване на акта, с който е извършено прихващането, ако същият е издаден преди изтичане на 30-дневния срок по чл.129, ал. 5 ДОПК или до определения в чл. 129, ал. 5 ДОПК 30-дневен срок, в случай че датата на издаване на акта е след този срок.

От приходната агенция уверяват, че ще бъдат положени максимални усилия прихващането и/или възстановяването да стане във възможно най-кратък срок.

Ако впоследствие, включително съгласно подадена коригираща декларация, се установи, че незаконосъобразно са прихванати и/или възстановени суми, същите се дължат на бюджета като задължение за данък, ведно с дължимата лихва.

Национална агенция за приходите