Принтиране

Установяване на отклонение от пазарните цени и пазарните лихви – дискусионни въпроси в данъчната и съдебната практика

Автор: Анета Георгиева,
Без съмнение, едни от най-популярните данъчни спорове при установяване на корпоративния данък се свеждат до оспорването на пазарните цени при осъществени продажби (най-често при сделки с недвижими имоти), както и тестването доколко договорените лихви по получени или предоставени заеми са в обхвата на определението за „пазарна лихва“ по смисъла на § 1, т. 32 от ДР на ЗКПО.