Принтиране

Становище относно прилагането на § 9 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 99 от 2022 г.)

Автор: НАП,
ОТНОСНО: Прилагане на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), (обн. ДВ, бр. 99 от 2022 г.).