Принтиране

Становище № 33-00-165 от 09.06.2022 г. на НАП

Автор: НАП,
Относно данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества.