Принтиране

Освобождаване от облагане по реда на ЗКПО на социалните разходи за ваучери за храна на електронен носител

Автор: Труд и право
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ за 2023 г.), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 66 от 01.08.2023 г., наред с промени в други данъчни закони, са извършени изменения и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), засягащи данъчния режим на ваучерите за храна.