Принтиране

Новият образец на данъчна декларация по чл. 87а и чл. 88 ЗКПО

Автор: Анета Георгиева,
Новият образец 1020 на декларация по чл. 87а от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски е утвърден със Заповед № ЗМФ-114 от 17.02.2021 г. на министъра на финансите, на основание чл. 7, ал. 1 ЗКПО и е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 16 от 23.02.2021 г....