- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

На 30 юни 2021 година изтича срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по ЗКПО, и за подаване на годишния отчет за дейността/статистическия отчет

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 г. бе извършено оптимално за практиката изместване на периода за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, годишния отчет за дейността и внасянето на съответните подоходни данъци до 30 юни.