Принтиране

Изменения и допълнения на ЗКПО в областта на преотстъпването на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Автор: Анета Георгиева,
Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), обн. ДВ, бр. 99 от 13.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г., е мотивиран от изтичането на срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по реда на ЗКПО и създаване на възможност за продължаване на прилагането на това данъчно облекчение, като се въвежда в действие променена схема за държавна помощ на базата на новите Насоки за регионална държавна помощ (НРП - 2021/С 153/01).