Принтиране

Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

Автор: НАП,
С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е дадено право на работодателите да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО при условията на същия закон.