Принтиране

Деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО в условията на извънредно положение

Автор: НАП,

1. Когато до влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер, съгласно декларираното.

2. Когато до 15.04.2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер, съгласно декларираното.

3. Когато до 15.04.2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират до тази дата с годишната данъчна декларация, като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година. Тази декларация се подава от всички лица, неподали до 15.04.2020 г. годишна данъчна декларация за 2019 г., чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. превишават 300 000 лв., а в случай че към тази дата размерът на нетните приходи от продажби не може да бъде определен точно, като вид на авансовите вноски (месечни или тримесечни), в декларацията се посочва видът авансови вноски, които лицето е извършвало през 2019 г. Когато впоследствие, до 30.06.2020 г., тези лица подават годишната си данъчна декларация за 2019 г., те не попълват повторно частта от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

4. Както до 15.04.2020 г., така и след тази дата корекции (намаление или увеличение) на авансовите вноски, декларирани с годишната данъчна декларация за 2019 г., се извършват с декларацията по чл. 88 ЗКПО.

5. Корекциите на авансовите вноски, извършвани с декларацията по чл. 88 ЗКПО, се ползват след подаването на декларацията.

Национална агенция за приходите