- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Данъчно третиране на авансово разпределен дивидент от печалбата за текущата година

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване относно прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).