Принтиране

Данъчно третиране на авансово разпределен дивидент от печалбата за текущата година

Автор: НАП,
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване относно прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).