Принтиране

Информационен преглед за периода от 10 март до 10 април 2020 г.

Автор: Труд и право,
  • Правителството прие промени в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта по време на извънредното положение.

Съгласно новите разпоредби размерът на компенсациите ще бъде 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски на работодателя на всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.
В случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
При непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
Съгласно промените работодатели от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства“ и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)“, преустановили работа на предприятието или на част от предприятието със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, също ще могат да кандидатстват за подкрепа.
Промените ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението.
Финансовите средства, необходими допълнително за изплащане на осигурителни вноски, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

  • Приет е Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Със свое постановление правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, в изпълнение на предвидения за това 6-месечен срок от влизането в сила на закона.
С него се детайлизира уредбата на обществените отношения, предмет на Закона за публичните предприятия, подзаконовата нормативна рамка се привежда в съответствие със закона и се събират в един нормативен акт всички регламенти в областта на публичните предприятия.
Приемането на правилника е част от предприетата нормативна реформа в областта на публичните предприятия, в съответствие с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Прилагането на Закона за публичните предприятия и на правилника за неговото прилагане се очаква да доведе до унифициране и модернизиране на правната уредба в тази област, до подобряването на корпоративното управление на публичните предприятия, до по-добри резултати във финансовото им състояние и ограничаване на фискалните рискове, както и до увеличаване на публичността и отчетността на тяхното управление.