Принтиране

Информационен преглед за периода от 10 април до 10 май 2020 г.

Автор: Труд и право,

НАП възобновява изпълнението за закъснели плащания, считано от 21 май тази година.

От 21 май 2020 г. се възобновяват спрените по време на извънредното положение изпълнителни производства по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително провеждането на публични търгове, както и образуването на нови изпълнителни дела. В периода на извънредното положение публичните изпълнители работеха гъвкаво и с пълно разбиране за сложната икономическа ситуация, в която се намира бизнесът.

Около 1400 дружества са получили разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение от Национална агенция за приходите (НАП).

Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, бе разрешено с част от постъпленията по тях, да извършват неотложни плащания, като заплати на персонала, плащания към доставчици и други подобни, а друга част да използват за погасяване на данъци и осигурителни вноски.

Правителството одобри доклад за касовото изпълнение на дър­жавния бюджет за първото тримесечие на 2020 г.

Министерският съвет одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2020 г., изготвен в изпълнение на изискванията на
чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, приходите, помощите и даренията по КФП към март 2020 г. са в размер на 10 977,0 млн. лв. или 23,4% от годишните разчети.

Съпоставени със същия период на предходната година (2019 г.) те нарастват номинално със 119,0 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад със 153,6 млн. лв. (1,5%), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с
272,6 млн. лв. (48,5%), сравнени с края на март 2019 г.

Следва да се има предвид обаче, че негативните ефекти в приходите, породени от мерките за борба с пандемията, ще се отразят върху параметрите по изпълнението на бюджета с известно закъснение. В този смисъл параметрите по изпълнението на приходите към края на месец март, все още не са повлияни в значителна степен от кризата, породена от пандемията с коронавируса и отразяват само най-непосредствените ефекти от предприетите мерки и променената макроикономическа среда.