Принтиране

Промени в изискванията към лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ на кредитните институции

Автор: Велко Джилизов,
Измененията и допълненията в Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции (обн. ДВ, бр. 6 от 2007 г.) и Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (ДВ, бр. 40 от 2019 г.), са основно в резултат на въведените промени в режима на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност с влезлия в сила, считано от датата на обнародването му - 12.02.2021 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн. ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г.).