Принтиране

Преглед на последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти относно статута на инвестиционните посредници

Автор: Велко Джилизов,
Влезлият наскоро в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. ДВ, бр. 51 от 01.07.2022 г.) въведе в българското законодателство изискванията за предоставянето на услуги за колективно финансиране, включително за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране и за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране.