Принтиране

Преглед на последните промени в условията и реда за откриване на платежни сметки и изпълнение на платежни услуги

Автор: Велко Джилизов,
С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн. ДВ, бр. 83 от 2022 г.), приета с Решение № 355 от 12.10.2022 г. на Управителния съвет на БНБ, която е в сила, считано от 22.10.2022 г., бяха въведени разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета от 14.07.2021 г. относно презграничните плащания в рамките на Съюза и Преразгледаните насоки на Европейския банков орган (ЕБО - EBA/GL/2021/03) относно докладването на значими инциденти съгласно Втората директива за платежните услуги - PSD 2 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2021/03).