Принтиране

Правен режим на дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация

Автор: Велко Джилизов,
С новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) се отменя действалият до момента Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (обн. ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.), като се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OB, L 347/35 от 28.12.2017 г.).