- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица при Агенцията по вписванията

Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не очертава кръг от лица, легитимирани да обжалват отказите, постановени от длъжностните лица по регистрацията.