Принтиране

Несеквeстируемост на средствата, отпускани по реда на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. и Постановление № 218 на МС от 17.08.2020 г.

Автор: Велко Джилизов,
Действащата уредба на несеквестируемостта е общо уредена в чл. 444-448 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), като по силата на чл. 444, т. 8 ГПК някои видове имущества, върху които не се допуска принудително изпълнение, са посочени и в отделни закони - например Кодекса за социално осигуряване (КСО) - вземанията за социални плащания съгласно чл. 114а КСО, Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) - вземанията за семейни помощи съгласно чл. 13 ЗСПД, Закона за социалното подпомагане (ЗСП) - вземанията за социални помощи съгласно чл. 14, ал. 3 ЗСП, Кодекса за застраховането (КЗ) - вземанията по застрахователен договор съгласно чл. 381 КЗ, и други.