Принтиране

Какво предвиждат промените в Закона за регистър БУЛСТАТ

Автор: Велко Джилизов,
Считано от 04.01.2022 г., вече са в сила приетите изменения и допълнения в Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн. ДВ, бр. 39 от 2005 г.), обнародвани в ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., чието влизане в сила беше отложено с 14 месеца, считано от датата им на обнародване (§ 11 ЗИДЗРБ).