- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Инвестиционни дружества, договорни фондове, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране инвестиционното дружество е акционерно дружество (АД) с едностепенна система на управление, което се учредява само на учредително събрание.