- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Борсови посредници и дилъри на държавни ценни книжа

Търсенето и предлагането на финансови инструменти „се срещат” на капиталовите и парични пазари, където търговията не се осъществява пряко, а чрез участието на специализирани фирми – т. нар. „инвестиционни посредници” (ИП), които действат като агенти на инвеститорите, изпълняват поръчки за покупки и продажби на своите клиенти, извършват контрол за наличие на ценни книжа (ЦК) и пари по сметките на клиентите си, извършват сетълмент (прехвърляне на собствеността след сделката) и получават комисиони за извършването на тези услуги.