Принтиране

Официални празници през 2020 година

Автор: Труд и право,
Офи­ци­ал­ни­те праз­ни­ци в Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия са оп­ре­де­ле­ни в чл. 154, ал. 1 от Ко­дек­са на тру­да.