- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени

Годишната инфлация за септември 2021 г. спрямо септември 2020 г. е 4,8%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 15.11.2021 г.