- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени

Годишната инфлация за август 2021 г. спрямо август 2020 г. е 3,7%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 30.09.2021 г.