- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени

Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 08.08.2022 г.