- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени, 07.2021

Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 30.07.2021 г.