- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Календар на счетоводителя – септември 2021

Дата: Изтича срокът за: Правно основание: СЕПТЕМВРИ 2021 г. 10.09. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.09. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл. 11 ЗСВОТС 14.09. Подаване на справка-декларация […]