- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Календар на счетоводителя – Ноември 2021

Дата: Изтича срокът за: Правно основание: НОЕМВРИ 2021 г. 10.11. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.11. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл. 11 ЗСВОТС 14.11. Подаване на справка-декларация […]