- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Календар на счетоводителя – Април 2021

Дата: Изтича срокът за: Правно основание: АПРИЛ 2021 г. 10.04. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за пред­ходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.04. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.    Чл. 11 ЗСВОТС 14.04. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, […]