- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2020

Физическо лице по силата на съдебно решение следва да заплати на друго физическо лице обезщетение на основание чл. 59 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за лишаване от ползване на собствения му недвижим имот.